1.

Prevádzkovateľom internetového portálu Autozor dostupného na adrese www.autozor.sk (ďalej len Autozor) je AUTOVIA, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava (ďalej len "prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na portáli Autozor chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom.

2.

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na neregistrovaných návštevníkov portálu, ktorí sú povinní sa s nimi oboznámiť. Rovnako platia pre registrovaných používateľov Autozoru, pričom informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Komerčné (platené) služby Autozoru upravujú Všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadia najmä vzťahy prevádzkovateľa s inzertnými klientmi.

3.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude v primeranom rozsahu využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie presnosti a kompletnosti zverejňovaných údajov a tiež spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky Autozoru. Neručí však za stopercentnú presnosť a kompletnosť zverejnených údajov, ani za celkovú funkčnosť svojich bezplatných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním bezplatných služieb Autozoru je vylúčené. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do Autozoru a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4.

Prevádzkovateľ na vlastné náklady zaradí do verejne prístupnej databázy Autozoru všetky značky automobilov, ktoré uverejňuje Združenie automobilového premyslu SR (ZAP SR) vo svojich prehľadoch registrácií nových osobných automobilov, a ktoré v predchádzajúcom ukončenom kalendárnom roku podľa ZAP SR vykázali predaj aspoň 50 kusov nových osobných automobilov a ktoré zároveň v aktuálnom nedokončenom kalendárnom roku vykázali predaj aspoň 10 kusov nových osobných automobilov. V prípade modelových radov značiek si prevádzkovateľ vyhradzuje právo nepublikovať dáta o tých modelových radoch, ktorých predaj podľa ZAP SR nedosiahol aspoň 10 kusov v aktuálnom nedokončenom kalendárnom roku.

Prevádzkovateľ je oprávnený zaradiť do verejne prístupnej databázy Autozoru aj také značky a modelové rady automobilov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto bode podmienok používania, a to na základe vlastného uváženia a/alebo na základe dohody s oprávneným zástupcom danej značky. Prevádzkovateľ tiež môže rozšíriť obsah Autozoru o iné druhy nových automobilov ako sú osobné motorové vozidlá, a to najmä o niektoré kategórie úžitkových vozidiel.

Podmienkou na zaradenie modelového radu do databázy Autozoru je zverejnenie cenníka oprávneným zástupcom značky na jeho slovenskej webstránke. V individuálnych prípadoch je možné zaradenie do databázy aj v prípade, že zástupca značky poskytne cenníky priamo Autozoru. Prevádzkovateľ sa pri napĺňaní a aktualizácii databázy technických údajov a cien sústreďuje na akciové ponuky a zľavy zaujímavé pre spotrebiteľa. Nemôže garantovať uverejnenie kompletných cenníkov jednotlivých značiek a modelových radov.

5.

Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na Autozore reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré bezplatné služby Autozoru, no nikdy nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

6.

Podmienkou využívania niektorých služieb Autozoru je registrácia. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na Autozore dobrovoľne o sebe zverejniť ďalšie údaje. Ak si niektorá doplnková bezplatná služba Autozoru vyžaduje poskytnutie osobných údajov o používateľovi podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, používateľ bude o tejto skutočnosti informovaný a bude musieť vyjadriť informovaný súhlas s nakladaním s jeho osobnými údajmi tak, ako si to vyžaduje zákon.

7.

E-mailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto e-mailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a nepokytuje ju iným stranám, ak o to používateľ výslovne nepožiada. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za mesiac tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán.

8.

Používateľ môže po registrácii využívať služby Autozoru vrátane uverejňovania textu, obrázkov a a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom Autozoru zverejní.

9.

Obsah pridaný používateľom na Autozor považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na tieto presne vymedzené účely:

  • prevádzkovanie Autozoru
  • propagácia Autozoru

Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.

10.

Na Autozor je povolené pridávať iba obsah súvisiaci s automobilizmom. Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či nábožentva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa, bezdôvodné poškodzovanie dobrého mena iných subjektov, či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci Autozoru. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu Autozoru iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť Autozoru.

11.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z Autozoru obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám Autozoru tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na Autozor neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov.

12.

Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na Autozore. Používateľ nie je povinný výhru v súťaži prijať a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

V Bratislave, 1. novembra 2010