1.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového portálu Autozor.sk, ktorým je AUTOVIA, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava (ďalej len "Prevádzkovateľ"), a inzertným klientom, ktorým sa rozumie akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá si vedome a dobrovoľne objednala niektorý z reklamných produktov portálu Autozor.sk (ďalej len "Klient").

Za objednávku, uzatvorenie zmluvného vzťahu a informovaný súhlas s týmito VOP sa okrem riadne podpísaného dokumentu považuje aj vyplnenie a odoslanie elektronického formulára - za predpokladu, že odosielateľ formulára bol vo formulári v rámci štandardov v danom čase a mieste obvyklých v internetovej obchodnej komunikácii dostatočne zreteľným a jasným spôsobom informovaný o podmienkach spojených s objednávkou, uzatvorením zmluvného vzťahu a o obsahu VOP.

2.

VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Ak niektoré pojmy definované v týchto VOP budú mať v zmluve medzi Klientom a Prevádzkovateľom a/alebo objednávke zadanej Klientom Prevádzkovateľovi definovaný iný význam, budú vykladané v súlade s ich definíciou uvedenou v zmluve a/alebo objednávke.

Pre Klienta aj Prevádzkovateľa sú okrem VOP záväzné aj Podmienky používania portálu Autozor.sk v bodoch, ktoré si neodporujú s VOP. V prípade, že si VOP odporujú s Podmienkami používania, sú pre Klienta aj Prevádzkovateľa v odporujúcom si bode záväzné VOP.

3.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky Autozor.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť svojich služieb. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo na zásahy do Autozor.sk a na zmeny poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania.

Klient má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Lehota na uplatnenie reklamácie je najneskôr desať (10) dní odo dňa, keď Klient chybu zistil, alebo mohol zistiť. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 2 3355 4601, e-mailom na adresu: reklama@autozor.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do piatich (5) dní odo dňa je prevzatia.

Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako šesť (6) hodín za obdobie predchádzajúcich dvadsaťštyri (24) hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá a/alebo ktoré sú mimo dosahu Prevádzkovateľa.

Náhrada za oprávnene reklamované služby sa poskytuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných služieb. Vylúčené je vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných poskytnutím alebo neposkytnutím reklamných služieb nad rámec finančných prostriedkov uhradených Klientom na účet Prevádzkovateľa v súvislosti s konkrétnou reklamovanou objednávkou.

4.

Podmienkou využívania väčšiny reklamných služieb Autozor.sk je registrácia Klienta, požiadanie o prístup do zóny vyhradenej pre reklamných partnerov Autozor.sk (ďalej len "Reklamnej zóny") a pravdivé vyplnenie formulára s údajmi o reklamnom klientovi.

Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne alebo aj trvale zamietnuť žiadosť Klienta o prístup do Reklamnej zóny v prípade, že má pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených v registračnom formulári.

Prevádzkovateľ je tiež oprávnený obmedziť možnosti Klienta na zadávanie objednávok v Reklamnej zóne v súlade so slovenskými aj medzinárodnými právnymi predpismi, najmä s súvislosti s ochranou autorských práv, duševného vlastníctva, patentov a ochranným známok.

Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne alebo aj trvale obmedziť či zrušiť prístupové práva do Reklamnej zóny Klientovi, ktorý porušil tieto VOP.

5.

Údaje poskytnuté Klientom využíva Prevádzkovateľ výlučne na interné účely spojené s prevádzkovaním služby a obchodným stykom medzi Prevádzkovateľom a Klientom a neposkytuje ich iným stranám, pokiaľ o to Klient výslovne nepožiada. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s poskytnutými údajmi v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a ostatnými platnými právnymi normami.

V prípade, že Klient v rámci objednanej reklamnej služby získa osobné údaje tretej strany (najmä údaje o návštevníkovi Autozor.sk, ktorý ich vedome a informovane poskytol na vyhradený účel), je Klient povinný nakladať s týmito údajmi v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a v súlade s podmienkami, za ktorých návštevník Autozor.sk predmetné údaje poskytol. Klient je predovšetkým povinný používať údaje návštevníka výlučne na účel, na ktorý boli poskytnuté, a na požiadanie návštevníka odstrániť jeho osobné údaje zo svojich informačných systémov.

6.

Klient je zodpovedný za obsah objednanej reklamy - textu, fotografií aj multimediálneho obsahu. Prevádzkovateľ je oprávnený obsah reklamy kontrolovať a odmietnuť objednávku alebo aj zrušiť prebiehajúcu reklamnú kampaň, ak jej obsah alebo technickú realizáciu posúdi ako odporujúcu Všeobecným obchodným podmienkam, platným právnym normám, dobrým mravom, obchodnej etike, narušujúcu funkčnosť Autozor.sk či ako poškodujúcu dobré meno Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Klientovi kompenzáciu za odmietnutú alebo zrušenú uhradenú objednávku podľa tohto bodu VOP vo forme kreditu na využívanie reklamných služieb Autozor.sk vo výške adekvátnej k odmietnutej alebo zrušenej časti objednávky.

7.

Objednávanie reklamných produktov, ktorých zobrazovanie je kontextovo viazané na registrovanú ochrannú známku, je vyhradené len pre Klientov, ktorí majú nespochybniteľné právo na používanie danej ochrannej známky.

Kontextové zobrazovanie znamená, že reklama Klienta sa prioritne zobrazí pri redakčnom obsahu vymedzenom klientom v objednávke. Môže sa však zobraziť aj pri iných druhoch obsahu - v závislosti od objemu objednávky klienta, podrobnosti vymedzenia obsahu pre kontextové zobrazovanie či od množstva objednávok kontextovej reklamy od iných klientov.

Niektoré reklamné formáty sú prevádzkovateľom obsahovo obmedzené na reklamu bezprostredne súvisiacu s motorizmom, tzn. inú reklamu na daných plochách nie je možné zobrazovať. Prevádzovateľ má právo rozhodnúť o obsahovej relevantnosti reklamy samostatne, na základe vlastného úsudku.

Podrobné vlastnosti reklamného produktu a podmienky jeho objednania sú uvedené v objednávkom formulári, ktorého odoslaním Klient podmienky akceptuje.

8.

Všetky zadané a akceptované objednávky je Prevádzkovateľ povinný zrealizovať za ceny platné v čase akceptovania objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien aj bez predchádzajúceho upozornenia, pričom platnosť nového cenníka sa začína okamihom jeho zverejnenia na Autozor.sk, ak nie je v cenníku uvedené inak.

Všetky ceny sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.

Cenu za objednané služby je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi vopred, ak sa dvojstrannou zmluvnou dohodou neurčia iné platobné podmienky.

9.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením reklamy na Autozor.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah reklamy ani za jej gramatickú správnosť, pravdivosť či aktuálnosť uvedených údajov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné právne a ani iné vady tovaru uvedeného v reklame, ani za plnenie príslušnej zmluvnej strany, ktorá je zaviazaná dodať alebo odobrať tovar uvedený v reklame.

Prevádzkovateľ nie je činný ako sprostredkovateľ, obchodný zástupca a/alebo splnomocnenec Klientov a nepoberá od Klientov žiadnu formu provízie za sprostredkovanie predaja alebo kúpy tovaru uvedeného v reklame.

10.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP. Aktuálne znenie je zverejnené  v písomnej forme v mieste sídla Prevádzkovateľa a na http://www.autozor.sk/vseobecne-obchodne-podmienky.html?page_id=1661 s uvedením dátumu, od ktorého je platné. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR. V prípade odporujúcich si ustanovení VOP a dvojstrannej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Klientom má prednosť zmluva pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou zmluvou.

V prípade, že sa niektoré ustanovenia VOP stanú úplne alebo čiastočne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.

11.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 1. januára 2011.